1. Danh mục thiết bị trong nhà máy sản xuất
2. Nên tự xây dựng đội ngũ bảo trì của nhà máy hay thuê công ty dịch vụ ngoài
3. Đánh giá Top công ty làm dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị cho nhà máy