1. Danh mục thiết bị trong tòa nhà văn phòng
2. Nên tự xây dựng đội ngũ bảo trì của tòa nhà văn phòng hay thuê công ty dịch vụ ngoài
3. Đánh giá Top công ty làm dịch vụ bảo trì sửa chữa thiết bị cho tòa nhà văn phòng