Dịch Vụ Bảo Trì

Gói bảo trì tổng thể – NPTcare

NPTcare cung cấp các gói dịch vụ bảo trì tổng thể với các công việc vụ thể như sau. Mỗi gói dịch vụ sẽ có giá khác nhau. Các công việc của từng gói sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân sự, theo dõi vận hành sát sao, hiệu quả hơn.

Gói Dịch vụ NPTC1 NPTC2 NPTC3 NPTC4
Xây dựng quy trình vận hành x x x x
Xây dựng hướng dẫn bảo trì x x x x
Xây dựng Checklist bảo trì x x x x
Xây dựng Vật tư bảo trì x x x x
Đào tạo an toàn vận hành x x x x
Xây dựng checklist sửa chữa x x x x
Đào tạo nhân sự vận hành sửa chữa x x x x
Nhân sự bảo trì định kỳ x x x x
Nhân sự ứng cứu trong 2 giờ x x x
Hệ thống phần mềm quản lý x x
Hệ thống phần mềm giám sát tự động hóa, IOT x
Cung cấp vật tư thay thế x x x
Báo cáo định kỳ x x x x
Đăng ký tư vấn

Hạng Mục Bảo Trì Sửa Chữa

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Tin tức - Sự kiện